Ubungqina obukhuthazayo

Jonga ukuba kutheni iividiyo ezingenamagama zinefuthe kangaka.

 

Funda oko besikuva njengootitshala, abafundi, kunye nabazali abazibandakanya nabo Iihambo zokuFunda.

 

Owu, kwaye ubukele wethu obungamaxwebhu kunjalo?

Sue Totaro, uMlawuli weKharityhulam weSithili

“Ubuhle bale kharityhulam yokufunda yehlabathi kukuba lo msebenzi unokudityaniswa ngokupheleleyo kwikharityhulam esele ikho.

 

Asiyonto "eyongezelelweyo" yokufundisa. Yindlela esakha ngayo amandla abo bonke abafundi bethu ukuba bazibandakanye kwaye babe nefuthe kwihlabathi ngekharityhulam esele ikho. "

UTony Wagner, iNkokeli yezeMfundo

"Better World Ed uqalisa ukufundisa abafundi izakhono zenkulungwane yama-21 ngeli xesha bekhulisa amandla abo okuvelana, lo gama konke oku bekwenza ngendlela ebalulekileyo. ”

 

Abafundi beBanga lesi-5, eWashington, eMelika

“Ndiyazithanda ezi zifundo zovelwano kuba zisifundisa zonke ezi zifundo zikhulu kwividiyo enye. Njengokubhala, izibalo, ukufunda, kunye nobubele. Kwaye sijonga kwihlabathi liphela ngaphandle kokushiya igumbi lethu lokufundela. ”

 

Mamela amabali anamandla nabalulekileyo avela kubafundi.

UJulian Cortes, Utitshala weBanga lesi-5

“La mabali okufunda ehlabathi abaphembelele abafundi bam ngendlela ebaluleke kakhulu neyakhayo. Bonke abafundi baziva bephumelele ngelixa besenza izifundo kwaye ndiye ndaqaphela ukuba bonke abafundi bazimisele ukwabelana ngeengcinga kunye neengcinga zabo.

 

Omnye umzekelo okhethekileyo ngomnye wabafundi bam abacela umngeni ngoku ongomnye wabona bantu banobubele nabakhathalayo endibaziyo. Uye wandixelela indlela aziva kamnandi ngayo emva kokwenza izifundo kunye nendlela aziva ephefumlelwe ngayo ukwenza okulungileyo ehlabathini!”

 

bona i mfutshane or Inguqulelo ende yesifundo esibalulekileyo sikaJulian.

UJaime Chapple, uMfundisi weBanga lesi-3

“Enye yezona zinto ndixabisa kakhulu ngazo Better World Ed amabali kukuba ndingasebenzisa imathiriyeli njengesihlomelo kwikharityhulam esele kufuneka ndiyifundise.

 

The Better World Ed amabali anika amabali amaninzi awahlukeneyo obomi babantu kwihlabathi liphela anxulumana ngokulula nezakhono endizifundisa eklasini.

 

Umzekelo, ukuba ndifundisa u-3 wamrd amanqanaba amanqanaba xa kusonjululwa indawo kunye nomjikelezo, ingqikelelo inokubonakala ingekho kwaye kunzima ukuyiqonda. Ndiyazi ukuba ndingawenza lo mbono udityaniswe ngakumbi ngokudibanisa ividiyo engenamagama kunye nebali labantu malunga namafama aseMzantsi Melika anyamekela izityalo zawo. ”

Kutheni le nto ukuFunda kweMvakalelo kwezeNtlalo kwiHlabathi kubalulekile? UKelly Abens
Kutheni le nto ukuFunda kweMvakalelo kwezeNtlalo kwiHlabathi kubalulekile?

UKelly Abens, uTitshala weBanga lesi-6

Ezi vidiyo zingenamagama zinamandla ngaphakathi kuzo okutshintsha indlela abajonga ngayo abafundi kunye nootitshala ngokufanayo.

 

Kwibanga lesi-6 ngokukodwa, sifunda ngeenkcubeko ezininzi ezahlukeneyo. Abafundi beza kuthi beneengcamango ezingaphambili zezi nkcubeko kwaye kunokuba nzima kubo ukuba bacinge into eyahlukileyo xa sisebenzisa nje ingxoxo kunye nokufunda njengeqonga. Iividiyo ezingenamagama zibonisa abantu kubomi babo bemihla ngemihla. Ukungabi namagama okanye ilizwi kwiividiyo kuvumela abafundi ukuba baziqhelanise nezakhono ezinjengokufunda ulwimi lomzimba kunye nembonakalo yobuso, kunye nokuqonda iimvakalelo. 

 

Ibhonasi (kunye selling point) zizifundo ezilungelelaniswe nemigangatho eza nevidiyo nganye! Ootitshala bangaphaya kokuxakeka, ke ukuze babe nesifundo ekulungele ngokupheleleyo ukuya sisibonelelo esimangalisayo. Iividiyo zinokusetyenziswa kwaye zidityaniswe kuwo nawuphi na umxholo, kwaye lelona candelo lililo.

 

Uphando luye lwabonisa ukuba i-Social Emotional Learning ibalulekile kwaye iphumelele kuphela xa idityaniswe ekufundeni. Kungenxa yoko le nto ndiye ndatyhala kakhulu kwisithili sam kwesi sixhobo. Andifuni ukuba iSocial Emotional Learning uzive “njengento enye” kwabanye ootitshala. Ngolu vimba, akunjalo. Better World Ed yinto!

Esinye sezixhobo endizithandayo ibe yincwadi yemifanekiso ngelixa ndisebenza njengesixhobo sokuthetha ulwimi kwizikolo zikarhulumente. Njengoko sifudukele kwilizwe elibonakalayo kwezi nyanga zidlulileyo, ndothuswa kukufumana esinye isixhobo esikhawuleze saba sesinye esithandayo: Better World Eduthotho lweevidiyo ezingenamagama.

Ndigweba impembelelo yesixhobo ngendlela abafundi abaligcina ngayo uthethathethwano, banxibelelana namava abo, banike amagqabantshintshi, kwaye babuze imibuzo enomdla. Xa usebenzisa Better World Ed Ndizibonile zonke ezi zinto ngokungaguquguqukiyo.

Umzimba wethu wabafundi ngokwenkcubeko, ubuchule, kunye noqoqosho kwezentlalo ezahlukeneyo. Ndiyathanda ukuba ezi zifundo zizipili kwezinye kunye neefestile zabanye- hayi zonke iifestile okanye izibuko. Iziphumo zendalo zeeseshoni ezininzi kukuba iindima zibuyisiwe kwaye umfundi abe ngutitshala.

Ndonwabile ukuqhubeka ndisebenzisa lo mthombo kwaye ndinombulelo kuba ubulungu be-All Access bubonelela ngethala leencwadi eligcwele abantu abatsha ukuba badibane, iindawo zokuya, kunye namabali okuva. Kubafundi bam nakwamself.

UKari Hovey

Ukunyanzela Utitshala

Awuyazi indlela endivuya ngayo ngokufumana le nkqubo! Andika-odoli, kuba ndilindele u-OK kwinqununu yam ukuze ndifumane amabali e-All Access. Ukuba andimva namhlanje, ndizakuyi-odola. INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA!

Ndinethamsanqa kakhulu ukuba nenqununu emamela izimvo zethu kwaye intle kakhulu indivumele ndenze isigqibo ngeyona nto ilungileyo kwiiklasi zam, ke ndiqinisekile ukuba kuzakulunga. Ngapha koko, ndiza kufumana umrhumo kwaye ndityhile irisidi eofisini. Ndiqinisekile ukuba ndiyayithanda le nkqubo !!

Ongaziwayo (nangona ndiyazi ukuba inqununu yam ingathanda ukwazi ukuba ndithethe le nto!)

Utitshala oNomdla eMissouri, e-USA

Kuhlala kukho uchulumanco kubo bobabini utitshala kunye nomfundi xa Better World Ed ividiyo engenamagama kunye nebali kwenzeka eklasini.

Ngaphandle kokubona okwenyani okuqondwa ngabafundi malunga neekhonsepthi ezithile zezibalo, ootitshala baxele ukuba bafunde izinto ezibalulekileyo malunga nobomi babafundi babo abangakhange bakhuphe eminye imisebenzi yokufunda.

Oku kukhokelela kunxibelelwano olunzulu phakathi kotitshala kunye nabafundi bevula indlela kwigumbi lokufundela apho abafundi bakulungeleyo ukubandakanyeka kwaye bazimisele ukwabelana ngeengcinga zabo.

UMelissa Pearson

Umphathi we-K-5 weMathematics, eWest Windsor-Plainsboro RSD

Bukela amabali abalulekileyo asuka kumagumbi okufundela kunye noluntu

SEL Videos

Imfundo Yehlabathi Elingcono

SEL Videos

Qalisa

 • Fikelela kumaBali angama-20 aBhaliweyo kunye neziCwangciso zeZifundo ezingama-20 ezihamba kunye nezisi-8 zeevidiyo zethu zeHlabathi ezingenamagama!
 • Bhukumaka amabali kwaye wenze uluhlu lwakho lokudlala!
$20
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$20.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

umgangatho

 • Fikelela kumaBali aBhaliweyo abhalwe ngononophelo kunye neZicwangciso zeZifundo ezingama-50 ezidibanisa uninzi lweeVidiyo zethu ezingenamagama ezingenagama!
 • Bhukumaka amabali kwaye wenze uluhlu lwakho lokudlala!
 • Inkxaso ephambili!
$30
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$30.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi

Ukufikelela konke

 • Fikelela KUZO ZONKE iividiyo ezingama-50+ ezingenamagama, amabali aBhaliweyo ali-150+, kunye neZicwangciso zeZifundo ezili-150+ ezisuka kumazwe ali-14!
 • Fikelela KONKE iihambo zokufunda ezizayo nezexesha elizayo kunye neeyunithi!
 • Fikelela kwizicwangciso zezifundo ezizodwa ezilungiselelwe ukuziqhelanisa nawo Onke amabali ethu!
 • Okubanzi nakwezona zinzulu zomxholo!
 • Olona phendlo & ukhangela amava!
 • Amabali eBhukhmakhi kwaye wenze uluhlu lokudlala olulungeleyo!
 • Inkxaso yeNkulumbuso!
$40
ngotitshala ngamnye ngonyaka
(ngenyanga, ehlawulwa ngonyaka)
$40.00 ilungu ngalinye / unyaka
# Abasebenzisi
abasebenzisi abaninzi, ixabiso eliphantsi
iividiyo zobomi bokwenyani ezingenamagama kunye namabali abantu okufunda kwihlabathi liphela

Singabafundi ubomi babo bonke, abafundisi-ntsapho kunye nakubabalisi bamabali sidibanisa imfundo yokwenyani yelizwe elingcono.

 

Ngoba? ngaphandle Ukufuna ukwazi phambi komgwebo, Amandla ethu okubonana njengabantu abahlukileyo, abapheleleyo, abantu abahle baqala ukuxubana.

 

Oku kukhokelela kumaqhina ngaphakathi naphakathi kwethu.

 

Amaqhina asikhokelela ekuphatheni abanye abantu kunye nesijikelezi-langa sethu ngendlela engenabubele nenemfesane.

 

Better World EdObomi bokwenyani amabali omntu asinceda ukuba sikhulule la maqhina kwaye soluke uluntu.

 

Amabali okuzisa uluntu kwimfundo yelizwe elingcono.

 

Sikholelwa ngokunzulu ukuba wonke umceli mngeni esijongene nawo ngenene unokusonjululwa.

 

Ukuba kwaye xa silukwa kwakhona.

iividiyo zobomi bokwenyani ezingenamagama kunye namabali abantu okufunda kwihlabathi liphela

FUNDA OKUNGAKUMBI NGOKU BETTER WORLD EDUCATION

Ibali ngalinye esilidalayo lidibanisa izibalo, ukufunda nokubhala, uvelwano, imimangaliso, ulwazi lwehlabathi, kunye nokuqonda ngenkcubeko kunye:

 

IIVIDIYO ezingenamagama ngabantu abahlukileyo kwihlabathi liphela. Fundisa kwaye ufunde Ukufuna ukwazi phambi komgwebo kwisigaba ngasinye.

 

Umbuzo wobomi bonke. Ubunzulu bezinto.

 

Imfundo yelizwe elingcono IReginah lamanzi okubulela ibali ividiyo engenamagama ibali lomntu kenya ikharityhulamu yabantwana yootitshala

 

AMABALI & IMIBUZO YABANTU kubahlobo bethu abatsha kwiividiyo ezingenamagama. Weave uvelwano, izibalo, ukufunda nokubhala kunye nokuba ngowakho.

 

Ukuqonda okunentsingiselo. Ulwimi lubandakanyiwe.

 

ketut madra yokufunda ngokweemvakalelo kwezentlalo bali ubud bokuzoba ubugcisa sel ikharityhulamu yevidiyo yokufunda ibali leemvakalelo

 

IZICWANGCISO EZIMANYANISIWEYO ZESIFUNDO weave iividiyo kunye namabali ngezifundo ezifanelekileyo. Imisebenzi, ubugcisa, intshukumo, ukudlala kunye nokunye.

 

Iincoko zovelwano. Intsebenziswano yokudala.

 

I-Suci East Bali Indonesia ibali elingenamagama ekufundeni ngokweemvakalelo zentlalo SEL I-East bali cashews yesikolo pre-k yamabanga aphantsi okufunda kwabantwana

 

Amabali obomi bokwenyani asinceda sikhulise ukuqonda kwethu, ukufun' ukwazi, uvelwano kunye novelwano.

 

Ukudala, ukucinga okubalulekileyo, intsebenziswano, kunye noqhagamshelwano.

 

Yobomi bonke. Ubuntwana bobutsha, i-K-12 kunye nabantu abadala.

 

IYuvaraaj Rishi yoSapho yoLuntu yokuThatha iTraki yokuTya iNdaba yokutya yaseIndiya i-NYC iNew York Ibali elingenamagama eliBalisa ngeVidiyo yokuFunda (SEL)

 

 

IMFUNDO YEZWE ELINGCONO

 

Ukufuna iindlela ezahlukeneyo. Iingcinga zomngeni. Ukujongana nokukhetha. Rhoxisa umgwebo. Bhiyozela imibuzo.

 

Ukwamkela iimvakalelo zethu ngokupheleleyo.

 

Ukutyhila kwiiyantlukwano zethu ezinzima, ezintle.

 

Ukubonana. Ukuqondana.

 

Ukuzisa ubuntu eklasini. Kwisikolo sethu sasekhaya.

 

Ukuzisa uluntu kwimfundo.

 

IiVidiyo ezingenamagama iZakhono zoLuntu kwiNkqubo yokuFunda ngokweemvakalelo kwiNtlalo (SEL)

 

Ukuntywiliselwa kwihlabathi kunye nangaphakathi ukuthanda ukufunda malunga self, abanye, kunye nehlabathi lethu.

 

Ku funda ukuthanda self, abanye, kunye nehlabathi lethu.

 

I-Norma Farming i-Ecuador Iibhanana Ibali lokuBulela ngokuFunda ngokweMvakalelo

 

UMXHOLO WOKUFUNDA ONGUMNTU KUlutsha

 

Imfundo kuluntu lwethu olwabelanayo.

 

Ngentliziyo, ingqondo, umzimba kunye nomphefumlo wethu.

 

Ukuphilisa, umanyano, kunye uhlala nobuntu.

 

Injongo. Intsingiselo. Isidima. Ukuba ngumnini.

 

 

Ukwakha uxolo kulwakhiwo loluntu ngokubalisa amabali angenamagama ubugcisa bobuchwephesha ukuzibandakanya kolutsha kwi-indonesia engenamagama

 

Amabali ehlabathi ukuze abe ngabantu abakhathalayo abakhulula amaqhina ngaphakathi naphakathi kwethu. Ukwaluka kwakhona ilaphu loluntu.

 

Imfundo yelizwe elingcono - ukubuyisela uluntu kwimfundo.

 

Ukuba WE.

Ndimqhame Oku on ©

Yabelana Lo